gutter

[ˈɡʌtə(r)] [ˈɡʌtər]

n. (道路边的)排水沟,街沟;(屋顶的)檐槽,天沟;(保龄球球道两边的)球槽;(尤指社会的)最低层,贫民窟(the gutter);下流思想,黄色思想(the gutter);(书)左右两页中间的空白,订口

v. <文>(火焰)趋于熄灭,摇曳不定;<古>因水流在……上形成沟(或痕迹);流,淌((gutter down)

adj. 下流的,粗俗的

【名】 (Gutter)(罗)古特尔,(英)格特(人名)

[ 复数:gutters 第三人称单数:gutters 现在分词:guttering 过去式:guttered 过去分词:guttered]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-23 05:21:56 2023-03-23 03:47:16 2023-03-23 03:38:21 2023-03-23 05:16:56 2023-03-23 04:05:46 2023-03-23 05:12:35 2023-03-23 04:36:39 2023-03-23 05:29:18 2023-03-23 04:52:30 2023-03-23 03:42:26 2023-03-23 05:05:05 2023-03-23 05:09:51 2023-03-23 04:04:34 2023-03-23 05:06:04 2023-03-23 03:22:15 2023-03-23 05:31:45 2023-03-23 05:32:42 2023-03-23 03:45:53 2023-03-23 04:27:43 2023-03-23 05:46:37